دوره مکالمات پیشرفته 1دوره پیشرفته 1                                                                 Advanced 1

پیش نیاز: دوره ی ضروری

هدف کلی دوره پیشرفتۀ 1 و 2 یاد دادن کامل هر آن چیزی است که در صحبت‌های واقعی، انگلیسی زبانان بومی به آن صحبت می‌کنند. در ده جلسه اول با خانواده ماضی نقلی آشنا می‌شوید که خود سه عضو بسیار مفید دارد.

همچنین ساختار   Should+have+PP  و Must+have+PP را به صورت کاربردی یاد می‌گیرید. وجه تمایز دورۀ پیشرفته و دورۀ قبل در این است که شما در هر جلسه با انبوهی از اصطلاحات که دانستن آنها برای یک زبان آموز پیشرفته لازم است آشنا می‌شوید.

شماره پروانه نمایش: 056721-21625-8